•Üniversitede eğitim teknolojisi ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları ve yayınlar yapmak, 
•Üniversitenin eğitim teknolojisi açısından mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını tespit etmek, 
•Yeni eğitim teknolojilerini takip ederek eğitim kalitesini artıracak projeler geliştirmek,

•Merkez ve Üniversite personelini yeni teknolojiler konusunda eğitmek için gerekli seminer ve kursları düzenlemek,
•Üniversitede yer alan eğitim faaliyetlerine eğitim teknolojileri kapsamında danışmanlık hizmeti vermek,
•Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve program açmak, geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek,

•Uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgi güncellemesine yardımcı olmak, 
•Üniversitemizde mevcut süreç, materyal, ortam ve araç-gereçlerin işlevsellik ve kalitelerinin kontrollerini sağlamak
•Üniversitemizde verilen her türlü eğitimi süreç, materyal ve ortam ve araç-gereç tasarımı ile desteklemek,

•İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenme ilkesini topluma benimsetmek,
•Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak,

•Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmaktır.