•Eğitim teknolojileri konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
•Üniversitenin eğitim teknolojileri kapsamında durumunu tespit etmek.
•Yeni eğitim teknolojilerinin Üniversitede etkin kullanılması için ihtiyaç duyulan personel eğitimlerini düzenlemek.
•Eğitim faaliyetlerinde mevcut süreç, ortam, materyal, araç-gereç ve benzeri değerlendirmek.
•Eğitim faaliyetleri için süreç, ortam, materyal, araç-gereç ve benzeri tasarlamak.

•Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmalarına dönük ders içeriklerini hazırlamak.
•Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
•Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve önermek.

•Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.
•Eğitim teknolojileri ile ilgili deneyimleri akademik yayına dönüştürmek.